OVERVÅGNINGSPROGRAM
Fonden har udviklet et overvågningsprogram, som skal sikre, at alle bebyggelsers tilstand løbende vurderes, og at dette sker ensartet. Bygningsejere samt Bunch Bygningsfysik, der skal medvirke i besigtigelserne og foretage registreringer, har adgang til programmet via fondens portal. 

I oktober 2016, hvor fugtsæsonen begynder igen, besigtiges alle byggerier med MgO-plader – både anmeldte og ikke anmeldte, og uanset om de er afleveret før 6. marts eller ej. Af ressourcemæssige hensyn besigtiges de 15 mest alvorlige sager af fondens egne teknikere, mens de øvrige besigtiges af Bunch Bygningsfysik.

I vinteren 2017/18 besigtiges byggerierne igen af fondens teknikere/Bunch Bygningsfysik. På denne måde følges hvert enkelt byggeri igennem fugtsæsonen. Alle MgO-bygningsejere er orienteret om processerne og har fået anvist en kontaktperson i fonden, som de kan henvende sig til, hvis de har spørgsmål eller observerer en udvikling.

Via overvågningsprogrammet på BSF’s portal ledes den besigtigende tekniker/bygningsejeren gennem en række spørgsmål og forhold, som der skal tages stilling til ved hjælp af billeder og eksempler. F.eks. om skruehoveder knækker, når skruen skues ud, og i hvilken grad, der er tegn på korrosion og opfugtning af materialer.

På baggrund af indberetningerne vurderer fondens medarbejdere, hvor alvorlig bygningens fugt- og korrosionstilstand er, og om der er behov for anmeldelse og snarlig udbedring, således at udskiftning af MgO-plader kan iværksættes, inden der opstår risiko for, at facadebeklædningen falder ned, eller at indeklimaet i boligerne vil blive påvirket.

Overvågningen består i første omgang af en gennemgang af syv udvalgte punkter:

  1. Registrering af den relative luftfugtighed (via DMI) – ugentligt dataindhentning.

  2. Visuel kontrol af, om MgO-pladen er opfugtet – (fugtig overflade / vandperler).

  3. Visuel kontrol af, om metaldele omkring MgO-pladerne er korroderede.

  4. Visuel kontrol af, om der trænger vand ind ved vinduernes overkarme.

  5. Visuel kontrol / prøvetagning / måling af, om den bagvedliggende konstruktion er opfugtet.

  6. Visuel kontrol af, om der er aftegninger på vinduerne.

  7. Registrering af facadebeklædningers ventilationsforhold.


Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk