BYGGESKADEFONDENS VEDTÆGTER

Organisation
§ 1. Byggeskadefonden er en selvejende institution med hjemsted i København.

Stk. 2. Fonden er omfattet af lov om almene boliger m.v., kap. 11. Fonden er oprettet i 1986 i henhold til tidligere bestemmelser i lov om boligbyggeri, kap. 9a.

Stk. 3. Fonden er opdelt i Afdeling A, der omfatter nybyggeri og om- og tilbygninger, og Afdeling B, der omfatter renoveringer. De 2 afdelinger er økonomisk uafhængige af hinanden.

Formål
§ 2. Fondens formål er at yde støtte til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen eller renoveringen af byggeri, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., §§ 151 - 151 b.

Stk. 2. Fonden skal forestå og afholde udgiften ved gennemførelsen af eftersyn af byggerier og renoveringer med henblik på at vurdere bygningernes tilstand og registrere eventuelle skader inden 1 år og 5 år fra afleveringen af det enkelte byggeri eller den enkelte renovering.

Stk. 3. Fonden bidrager til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet med henblik på at begrænse byggeskader og medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

Stk. 4. Fonden kan med Transport-, bygnings- og boligministerens godkendelse deltage i øvrige aktiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet, herunder foretage kapitalindskud i selskaber.

Bidrag til fonden
§ 3. Fondens midler tilvejebringes gennem bidrag, som indbetales af det enkelte byggeri eller renoveringsprojekt.

Stk. 2. Bidraget for det enkelte byggeri i Afdeling A udgør 1 pct. af den inden byggeriets påbegyndelse senest godkendte anskaffelsessum. Bidraget for det enkelte renoveringsprojekt i Afdeling B udgør 1 pct. af de dokumenterede udgifter til den samlede renovering. Bidrag indbetales kontant senest på byggeriets eller renoveringens afleveringstidspunkt, for renoveringsprojekter dog et acontobeløb, idet endelig opgørelse sker, når byggeregnskabet foreligger. Bidraget skal ud over dækning af byggeskadeudgifter finansiere fondens eftersyn, erfaringsformidling, admini­stration og øvrige aktiviteter, jf. § 2.

Stk. 3. Er det nødvendigt til dækning af fondens udgifter, kan fonden opkræve et løbende bidrag fra samtlige byggerier henholdsvis renoveringsprojekter, der omfattes af fondens 2 afdelinger.

Stk. 4. Det påhviler fonden at påse, at bidragspligtige byggerier og renoveringer indbetaler de pålagte bidrag, og at indbetalinger finder sted rettidigt. Ved for sen indbetaling skal der tillige fra forfaldsdagen indbetales renter, der udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven. Inddrivelse af bidrag og renter sker efter de i lov om almene boliger m.v. fastsatte regler.

§ 4. Fondens bestyrelse fastsætter nærmere retningslinier for forvaltningen af de midler, der tilvejebringes i henhold til foranstående bestemmelser.

Støtte fra fonden
§ 5. Fonden yder støtte til dækning af indtil 95 pct. af bygningsejernes udgifter til udbedring af byggeskader.

Stk. 2. Fonden kan gøre støtte betinget af, at bygningsejeren forpligter sig til at stille pantesikkerhed i det pågældende byggeri efter bestemmelserne i stk. 3.

Stk. 3. Fonden kan efter Transport-, bygnings- og boligministerens nærmere bestemmelse beslutte, at fondens andel af udgiften til udbedring af byggeskader delvis finansieres gennem optagelse af lån i det pågældende byggeri med pantesikkerhed efter eventuelle realkreditlån eller lån ydet af KommuneKredit med en maksimal løbetid på 30 år optaget af bygningsejeren til dækning af dennes andel af de samlede ud­gifter. Fonden betaler samtlige ydelser på lånet til det långivende kreditinstitut på grundlag af en specificeret opgørelse fra instituttet. Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i lov om almene boliger m.v. give tilsagn om garanti for en del af lånet.

Stk. 4. Dækning fra fonden kan kun opnås for skader, der anmeldes til fonden inden 20 år fra byggeriets eller renoveringens aflevering.

Ledelse
§ 6. Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Stk. 2. Kommunernes Landsforening vælger 2 medlemmer. Indtil 1. juli 2014 vælger Kommunernes Landsforening dog kun 1 medlem, idet Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab vælger 1 medlem. BL-Danmarks Almene Boliger vælger 3 medlemmer. Transport-, bygnings- og boligministeren vælger bestyrelsens øvrige medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal repræsentere byggerier, der indeholder henholdsvis andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der er opført med offentlig støtte, og 1 medlem skal have særlig sagkundskab inden for fondens virksomhedsområde.

Stk. 3. Efter samme regler som nævnt i stk. 2 vælges stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af sin midte.

Stk. 5. Alle valg sker for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Der kan tillægges bestyrelsens medlemmer vederlag for deres arbejde.

§ 7. Bestyrelsesmøde indkaldes med én uges varsel af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 3 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller - i dennes forfald - næstformandens stemme udslaget.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag, i hvilken den pågældende eller en boligorganisation, andelsboligforening, selvejende institution m.v., hvortil vedkommende er knyttet som bestyrelsesmedlem, forretningsfører eller lignende, har en særinteresse. Et bestyrelsesmedlem valgt af Kommunernes Landsforening - eller indtil 1. juli 2014 Københavns og Frederiksberg kommuner - kan ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag vedrørende kommunale almene ældreboliger beliggende i den kommune, hvor vedkommende er ansat.

Stk. 4. I en protokol optages de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af formanden og ét medlem af direktionen.

Stk. 5. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer endvidere nærmere bestemmelse om varetagelsen af den daglige administration af fondens anliggender og fastlægger retningslinier for arbejdets tilrettelæggelse.

§ 8. Fondens daglige virksomhed ledes af en direktion, der ansættes af bestyrelsen.

Stk.2. Direktionen skal lede virksomheden på forsvarlig måde i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier herom. Dispositioner, der efter fondens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, skal forelægges bestyrelsen.

Stk. 3. Direktionen fører særlig tilsyn med restancernes inddrivelse.

Tegningsret og prokura
§ 9. Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af et medlem af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision, årsrapport og beretning
§ 10. Fondens årsrapport består af en hovedårsrapport og særskilte årsrapporter for Afdeling A og Afdeling B. Årsrapporten revideres af en godkendt revisor, der udpeges af Transport-, bygnings- og boligministeren efter indstilling fra fonden.

Stk. 2. Revisor har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få de oplysninger og den bistand, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

§ 11. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsrapporten opgøres og revideres efter nærmere af Transport-, bygnings- og boligministeren fastsatte regler.

Stk. 3. Direktionen forelægger udkast til årsrapport for bestyrelsen.

Stk. 4. Den godkendte årsrapport underskrives af bestyrelsen og direktionen og påtegnes af revisor.

Stk. 5. Den godkendte årsrapport og en genpart heraf skal sammen med revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til Transport-, bygnings- og boligministeriet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 12. Som led i byggeriets erfaringsformidling udarbejder fondens bestyrelse en beretning for fondens virksomhed og indvundne erfaringer i det forløbne regnskabsår, jf. § 2.

Stk. 2. Beretningen indsendes samtidig med fondens årsrapport til Transport-, bygnings- og boligministeren.

§ 13. Årsregnskab og beretning fremlægges på fondens kontor til offentligt gennemsyn.

Vedtægtsændringer m.v.
§ 14. Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at forslag herom er vedtaget af bestyrelsen med mindst 6 stemmer. Forslaget skal herefter fremsendes til Transport-, bygnings- og boligministeren til endelig godkendelse.

§ 15. Fonden skal på forlangende give Transport-, bygnings- og boligministeren enhver oplysning om fondens virksomhed.

- - - - - - - - -

Vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde i fonden den 24. september 1986 og godkendt af boligministeren den 26. september 1986. Ændret på bestyrelsesmøder i fonden den 19. marts 1992, 23. september 1996, 3. marts 1997, 21. marts 2006, 27. marts 2007 og 15. december 2011. Godkendt af ministeren for by, bolig og landdistrikter den 29. marts 2012 til ikrafttræden den 1. januar 2012.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk