• Hvordan anmeldes en byggeskade?
  Download vores anmeldelsesskema under Anmeldelse af skade. Anmeldelser kan sendes elektronisk til bsf@bsf.dk. Du kan også ringe eller sende os en e-mail og bede om et anmeldelsesskema. Så sender vi skemaet og en vejledning.
 • Kan private parcelhusejere få støtte til udbedring af byggeskader i BSF?
  Nej. Fonden omfatter kun støttet boligbyggeri. De eneste private, der hører under fonden, er støttede private andelsboliger, hvor kommunen gav tilsagn om offentlig støtte i perioden 1. juli 1986 til 31. december 2004.
 • Kan ustøttede private andelsboliger få støtte i BSF?
  Nej. Heller ikke andelsboligforeninger, der er opført med kommunal garanti for realkreditlån. Sådanne byggerier er trods garantien ustøttede i lovmæssig forstand.
 • Kan alle almene boliger få støtte i BSF?
  Nej. Det er en forudsætning, at der er indbetalt bidrag til fonden, og at byggeriet eller renoveringen er afleveret for mindre end 20 år siden.
 • Dækker BSF indvendig maling af boliger i forbindelse med skadeudbedring?
  Nej. Maling og tapetsering er indvendig vedligeholdelse og må håndteres efter vedligeholdelsesreglementet i boligafdelingen og for andelsboliger efter vedtægter
  m.v.
 • Dækker BSF knirkende gulve?
  Nej. Brugsmæssige forhold kan kun dækkes, hvis de på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed som boliger.
 • Hvor lang tid går der fra anmeldelse af skade, til der kommer en afgørelse
  om skadedækning?
  Normalt går der max 6 måneder. Det går ofte hurtigere og i enkelte tilfælde kan der gå længere tid. Lang sagsbehandling skyldes som regel, at der mangler væsentlige oplysninger fra bygningsejeren.
 • Dækker BSF byggeskader i fællesarealer, herunder fælleshuse?
  Ja. Fællesarealer, som ligger i bygninger, er omfattet, hvis de var med under kommunens tilsagn om støtte.
 • Er servicearealer omfattet af BSF´s dækning?
  Nej. Servicearealer til ældreboliger er ikke omfattet, uanset om de ejes af kommunen eller af en almen boligorganisation.
 • Må udbedring foretages straks efter anmeldelse af skaden?
  Nej. Hvis fonden skal dække udgifterne, må udbedring ikke påbegyndes, før bygningsejeren har modtaget vores afgørelse om dækning. Eneste undtagelse gælder for uopsættelige forhold, hvor (midlertidig) afhjælpning kan være nødvendig for at begrænse skadens udvikling. Ring til os, før I gør noget!
 • Hvad skal man gøre, når det regner ind gennem taget eller kvistene?
  Foretag midlertidig afdækning med presenninger eller lignende. Klag til dem, der har projekteret og opført byggeriet. Få undersøgt, hvad der er galt og foretag evt. anmeldelse til fonden.
 • Dækker BSF udgifter til teknikerundersøgelser og rapporter forud for anmeldelse af byggeskade?
  Det kommer an på omstændighederne. Fonden dækker sådanne udgifter, forudsat de er rimelige, hvis forholdet ender med at være dækningsberettiget, hvis vi lægger rapporten til grund for vores afgørelse, og hvis vi selv ville have fået foretaget lignende undersøgelser.
 • Hvorfor iværksættes udbedringsarbejderne ikke straks?
  Mange udbedringer kan trække ud, fordi fonden gennem retssystemet forsøger at få placeret et ansvar for de anerkendte byggeskader. Udbedring kan i sådanne tilfælde ikke påbegyndes, før der er foretaget syn og skøn. Ellers fjernes beviserne med den virkning, at ansvarsgrundlaget forsvinder.
 • Skal vi som bygningsejere affinde os med, at de ansvarlige for skader får lov til at udbedre, når vi helst ikke vil se dem igen?
  Ja. Efter gældende regler har de ansvarlige både afhjælpningsret og afhjælpningspligt. I mange udbedringssager indgår fonden forlig med de ansvarlige for skaderne, hvor det er et led i forliget, at tekniske rådgivere og entreprenører udbedrer gratis eller for små penge. Derimod må de ansvarlige ikke medvirke til udbedringen mod fuld betaling.
 • Kan vi få ordnet andre byggetekniske forhold end de dækningsberettigede samtidig med udbedring med støtte fra BSF?
  Ja. Økonomien skal blot holdes adskilt. Der skal således f.eks. indgås særskilt rådgiveraftale.
 • Hvorfor skal der antages en dyr rådgiver til udbedringer under BSF?
  Fonden er som offentlig myndighed nødt til at være sikker på, at udbedringsarbejder gennemføres på en teknisk og administrativ forsvarlig måde. Det er allerede gået galt en gang, og vi vil ikke betale for at lave flere fejl. Der er dog undtagelser fra kravet om rådgiver i visse økonomisk begrænsede og teknisk simple udbedringssager, hvor bygningsejeren selv står for udbedringen.
 • Dækker BSF skade på karnapper, som hver enkelt andelshaver selv har betalt for?
  Fonden omfatter kun den normalkonstruktion, som var omfattet af kommunens tilsagn om støtte forud for opførelsen. Såkaldt tilvalg er derfor ikke omfattet.
 • Dækker fonden svigt, når der endnu ikke er udviklet skade ?
  Nej fonden dækker ikke svigt, hvor der ikke er udviklet skade. Bygningsejeren skal dog sørge for at afhjælp svigt, så disse ikke udvikler sig til skader.

 

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk